เทศบาลนครหาดใหญ่ ปฏิบัติการแจ้งให้เคลื่อนย้าย และแนวทางดำเนินการตามกฎหมายผู้ประกอบการ ณ บริเวณถนนมนตรี 1
เทศบาลนครหาดใหญ่  ปฏิบัติการแจ้งให้เคลื่อนย้าย และแนวทางดำเนินการตามกฎหมายผู้ประกอบการ ณ บริเวณถนนมนตรี 1
        ตามที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการจำหน่ายสินค้าบนถนน บริเวณถนนมนตรี 1 ข้างอาคารพลาซ่า 1 ทำให้กีดขวางการจราจร ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน อีกทั้ง เป็นอุปสรรค และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการในการขนย้าย วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารพลาซ่า 2 ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าผู้ประกอบการ  ที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ดังกล่าว เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้ประกาศให้พื้นที่เป็นพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใด ประกอบกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารพลาซ่า 2  และจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่จอดรถ เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดพลาซ่า 1 
        เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เชิญประชุมผู้ประกอบการบริเวณในเต็นท์ ถนนมนตรี 1   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่ เพื่อชี้แจ้งผู้ประกอบการทราบ โดยในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ประกอบการให้เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณดังกล่าวภายใน วันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายรับทราบและตกลงจะย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าว 
      ต่อมาเมื่อวันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น.  ได้เชิญประชุมผู้ประกอบการครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่   เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาเคลื่อนย้ายตามที่ผู้ประกอบการตกลงไว้ โดยได้แจ้งผู้ประกอบการในที่ประชุมทราบ และคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันได้กำหนดจุดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ บริเวณข้างลานจัตุรัส ถนนมนตรี 1  ซึ่งได้แจ้งผู้ประกอบการให้เคลื่อนย้ายไปจำหน่ายสินค้าในจุดดังกล่าว และได้แจ้งผู้ประกอบการ  ให้มาลงทะเบียนรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้า 
         เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้แจ้งและตกลงกับผู้ประกอบการ โดยไม่มีผู้ประกอบการรายใดเคลื่อนย้ายออก จึงได้มอบหมายฝ่ายนิติการ    ดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือนให้เคลื่อนย้าย   และแจ้งความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ  17 ราย จำนวน 2 ครั้ง ตามหนังสือที่ สข 52101.2/ว.300 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567  และหนังสือที่ สข 52101.2/ว.323 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567   และหลังจากส่งหนังสือแจ้งเตือนมีผู้ประกอบการแสดงความจำนงค์ให้ความร่วมมือในการคลื่อนย้าย 3 ราย ได้มาลงทะเบียนรายชื่อที่งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง 
           จากนั้นได้มีการประชุมผู้ประกอบการอีกครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายปกครอง เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เชิญสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ และผู้ประกอบการทั้ง 17 ราย เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้แจ้งแนวทางการบังคับใช้กฎหมายหากผู้ประกอบการไม่ทำการเคลื่อนย้ายออก และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนรายชื่อไว้ ให้เคลื่อนย้ายมาจำหน่ายสินค้าในบริเวณที่ประกาศเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ   ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคลื่อนย้ายออก จากพื้นที่ซึ่งมิได้เป็นพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ และสถานีตำรวจภูรหาดใหญ่ จะดำเนินการบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป 
          ในขณะที่  เวลา  09.30 น.เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อขอจัดระเบียบโดยให้ผู้ประกอบการทั้ง 14 ราย  รื้อสิ่งของต่างๆออกจากพื้นที่ สาธารณะดังกล่าว  และขอให้ออกจากพื้นที่โดยมีรายละเอียดในหนังสือด่วนที่สุด  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2567 เรื่อง แจ้งให้ผู้จำหน่ายสินค้าออกจากพื้นที่บริเวณถนนมนตรี 1 ข้างตลาดพลาซ่า 1 (ที่สาธารณะ) โดยมีใจความว่า
          ตามที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ท่านออกจากบริเวณพื้นที่ถนนมนตรี 1 ข้างตลาดพลาซ่า 1 (ที่สาธารณะ โดยมีการแจ้งเตือนให้ท่านทราบจำนวน 2 ครั้ง แล้วนั้น
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบว่าผู้ประกอบการถนนมนตรี 1 ข้างตลาดพลาซ่า 1 (ที่สาธารณะ) ยังคงมีการจำหน่ายสินค้าบริเวณดังกล่าวอยู่ มิได้ออกจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตามที่เทศบาลได้แจ้งให้ดำเนินการออกจากพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๔, ๑๙, ๓๙, ๔๔ (๒) (๓) (๔), ๔๖ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖ㆍ ขอให้ผู้จำหน่ายสินค้าดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์ สินค้า และบรรดาทรัพย์สินและบริวารออกจากบริเวณถนนมนตรี ๑ ข้างตลาดพลาช่ 1(ที่สาธารณะ) ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 16.00 น. หากท่านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินและดำเนินการตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อไป 
เว็บสำเร็จรูป
×