มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ THE Awards Asia 2024
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ THE Awards Asia 2024
รางวัลสำหรับมหาวิทยาลัย ในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค
(Outstanding Contribution to Regional Development)
นับเป็นการประกาศศักยภาพมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย
ที่มีคุณภาพโดดเด่นในระดับนานาชาติ
Times Higher Education (THE) ได้จัดพิธีมอบรางวัล “THE Awards Asia 2024” ให้กับมหาวิทยาลัยที่มีโครงการโดดเด่นและเป็นผู้นำแต่ละสาขาของภูมิภาคเอเชีย ในการประชุมวิชาการ “THE Asia University Summit ณ Sunway University” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค จากผลงาน "การยกระดับศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนนวัตกรรมจังหวัดสงขลา" (The Enhancing Potential of Innovation Community Strengthening, Songkhla Province)
​ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภูมิใจกับรางวัล “THE Awards Asia 2024” เป็นอย่างมาก ที่ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สร้างผลงานคว้ารางวัล “THE Awards Asia 2024” ให้กับมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re- inventing University) ขอชื่นชมและให้กำลังทีมวิจัยทุกท่าน ที่ช่วยพัฒนาผลงานด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-Based Research) เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสามารถสร้างผลงานวิจัยจนสำเร็จในระดับนานาชาติ และรางวัลนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการก้าวเข้าสู่ ปีที่ 27
ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า Times Higher Education (THE) เป็นองค์กรผู้นำด้านข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่สถาบันการวิจัยชั้นนำระดับโลก รวมถึงมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่มีมาตรฐานตัวชี้วัด ซึ่งประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกสถาบันการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา หลายล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้ Times Higher Education ยังได้จัดประกวดผลงานรางวัลสุดยอดมหาวิทยาลัยในเอเชีย เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2024 THE Awards Asia 2024 ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารถผ่านเข้ารอบ 8 มหาวิทยาลัยสุดท้ายของเอเชีย ที่มีผลงานโดดเด่นก่อนจะคว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดมหาวิทยาลัยในเอเชีย สาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวต่อว่า รางวัลชนะเลิศ THE Awards Asia 2024 เป็นรางวัลสำหรับมหาวิทยาลัย ในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสาขานี้ ซึ่งเป็นสาขาที่เน้นพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โครงงานของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สร้างการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ทั้ง 16 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ทำให้ชุมชนนวัตกรรมของจังหวัดสงขลา มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนจนทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ตลอดช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่ในการทำความเข้าใจกับชุมชน พยายามพัฒนาชุมชนหลายแห่ง ให้เกิดนวัตกรชุมชน หรือผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนสามารถเกิดการเรียนรู้และต่อยอดให้แก่คนทุกช่วงทุกวัย สามารถสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สร้างการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง จนทำให้เศษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น รางวัลชนะเลิศ THE Awards Asia 2024 ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สะท้อนความสามารถและศักยภาพของอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นอย่างดี ในการที่เข้าถึงและช่วยให้ชุมชนสามารถเข้มแข้งด้วยตัวเองได้ ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กว่า 40 คน ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ เรื่องของการประสานงานกับผู้นำชุมชน การเข้าถึงชุมชน การนำตัวอย่างผลผลิตเข้าวิเคราะห์ผลในห้องปฎิบัติการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ อันสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ การทำการตลาดสมัยใหม่ให้กับชุมชนในท้องถิ่นช่วยให้เศษฐกิจชุมชท้องถิ่นหรือชุมชนฐานราก มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สำหรับรางวัลนี้ต้องขอบคุณแหล่งทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุน ขอบคุณทีมคณาจารย์นักวิจัยที่ช่วยลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จได้รางวัลนี้มา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีเป้าหมายการดำเนินการพัฒนาความเป็นเลิศ ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re- inventing University) เพื่อการเป็น “หลักในถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล” โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1) มุ่งสร้างครู ที่เป็นนวัตกรและเป็นผูนำการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
2) มุ่งขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่และชุมชน เพื่อความยั่งยืนบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดการธุรกิจ ท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup)
3) มุ่งเป็นหุ้นส่วนสำคัญของจังหวัดสงขลา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงอาเซียน
โดยเฉพาะด้านธุรกิจ ท่องเที่ยว และการศึกษา
www.109-com.

 
เว็บสำเร็จรูป
×