✅รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young Public and Private Collaboration: YPC) เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลาวันนี้ (15 ก.ย.66) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมม่อนคำ วิลเลจหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young Public and Private Collaboration: YPC) เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พร้อมบรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน” โดยมี นายจุมพล ชื่นจิตศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายธัชพล วิบูลย์พันธุ์ ประธาน YEC จังหวัดสงขลา ตลอดจนวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ เข้าร่วม  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดสนับสนุนการดำเนินโครงการของคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าไทย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ซึ่งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young Public and Private Collaboration: YPC) ในแต่ละจังหวัด กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการและเอกชนรุ่นใหม่ โดยให้คำนึงถึงความต้องการในการพัฒนาในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก  จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลา ได้เสนอโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2566 วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชน กำหนด ระยะเวลาการจัดประชุม 3 วัน 2 คืน โดยดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 หลักสูตรเป็นไปตามกรอบแนวทางที่รัฐบาลร่วมกับหอการค้าไทยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา โดยคนรุ่นใหม่ บทบาทของหอการค้าจังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมองฝึกปฏิบัติวิธีการเขียนโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภาครัฐและเอกชน รวมถึงการนำเสนอโครงการดังกล่าวเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโดยกลไกแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
 
เว็บสำเร็จรูป
×