#มอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ผ่านการฝึกอบรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ“English Is Easy”

#มอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ผ่านการฝึกอบรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ“English Is Easy” 
+++++++++++++++++++
     เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 66 เวลา 15.30 น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศ “English is Easy” ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองควนลังจำนวน 60 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปใช้สื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน สร้างทัศนคติเชิงบวกให้เด็กมีความกล้าและไม่กลัวจะสื่อสารกับชาวต่างชาติ และพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น สนองตอบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยมีสิบตำรวจเอกสุพัฒน์  ทรัพย์แก้ว ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย  เกตุทองสง รองปลัดเทศบาลเมืองควนลัง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายจากทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมส้มโอหอมควนลัง ชั้น 5  สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
เว็บสำเร็จรูป
×