🔴รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา (มชช.) ประจำปี 2567 ให้เป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

🔴รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา (มชช.) ประจำปี 2567  ให้เป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
.
9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา (มชช.) ประจำปี 2567 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และผ่านระบบ Cisco webex meeting โดยมีนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นางจุราวรรณ จันทร์มา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
.
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)  ให้เป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งส่งเสริมกระบนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และการพัฒนายกระดับไปสู่ความมีคุณภาพและมาตรฐานในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายความสำเร็จที่สามารถวัดและประเมินผลโดยเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจประเมินและรับรองการพัฒนาตนเอง ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน 
.
ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้มีการพิจารณารับรองผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการประเมินและรับรองระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ของจังหวัดที่มีความโดดเด่น ประเภทละ 1 หน่วยนับด้วย...// 
.
สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  
9 กรกฎาคม 2567
 
เว็บสำเร็จรูป
×