การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)โดย ภูมิภาคภาคใต้ จัดโครงการเที่ยวใต้เที่ยวง่าย... หรอยแรงได้ทั้งปี โดยร่วมกับ ททท. สำนักงานภาคใต้ จัดกิจกรรมคาราวาน "หรอยแรง...ล่องใต้ ประจำปี 2566" ในวันที่ 15 - 26 กันยายน 2566
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)โดย ภูมิภาคภาคใต้ จัดโครงการเที่ยวใต้เที่ยวง่าย...
หรอยแรงได้ทั้งปี โดยร่วมกับ ททท. สำนักงานภาคใต้ จัดกิจกรรมคาราวาน "หรอยแรง...ล่องใต้
ประจำปี 2566" ในวันที่ 15 - 26 กันยายน 2566 เส้นทางกรุงเทพมหานครสู่ 14 จังหวัดภาคใต้ และส่งเสริม
การขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยจัดกิจกรรมใน
รูปแบบคาราวานรถยนต์ร่วม 15 คันโดยมีเครือข่ายการท่องเที่ยว สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร
และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยจังหวัดสงขลา
เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของการเดินทางเยี่ยมชมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ในการต่อยอด
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป
นางสาวมัณฑนา ภูธารารักษ์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานหาดใหญ่ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้
เป็นผลดีในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีการนำเสนอเชื่อมโยงรูปแบบการท่องเที่ยว 14 จังหวัด
14 สไตล์ เส้นทางชุมพร - สุราษฎร์ - นครศรีธรรมราช - พัทลุง - สงขลา, หาดใหญ่ - ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล
-ตรัง - กระบี่ - ภูเก็ต - พังงา - ระนอง สำหรับการเดินทางมาเยือนในพื้นที่จังหวัดสงขลา นำเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวเด่นที่สอดคล้องในธีม "หาดใหญ่กินอาหารเหลา เที่ยวเมืองเก่าต้องสงขลา " นั่งรถรางเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสงขลาชื่อว่า "ผ่านเมืองเก่าสงขลา" ผ่านการค้าสมัยโบราณที่มีอายุกว่า
200 ปี ที่เป็นแหล่งค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยและต่างชาติมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งอาคารบ้านเรือนล้วนเต็ม
ไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามอย่างจีนและชิโนยูโรเบียน รวมถึงมีถนนสายประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 3 สาย ที่มีวิถีการ
ดำเนินชีวิตและกลิ่นอายความเป็นมาของชาวบ้านจังหวัดสงขลา ไปจนถึงเยี่ยมชมรูปปั้น"นางเงือกทอง" สัญลักษณ์
อันโดดเด่นของจังหวัดสงขลา
ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า กิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนส่งเสริม สร้างเครือข่าย ผลักดัน
ต่อยอดให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบในทุกไลฟ์
สไตล์ที่
ตอบโจทย์ให้เข้ามาสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ได้อย่าง
ต่อเนื่องในโอกาสต่อไป 
เว็บสำเร็จรูป
×