Kick Off “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ทั่วจังหวัดสงขลา
Kick Off “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ทั่วจังหวัดสงขลา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯและประชาชนทั่วไป ร่วมในกิจกรรม Kick Off รณรงค์การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมกันทั้งจังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดำเนินการไปพร้อมกันในทุกพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน 
www.109-news.com


 
เว็บสำเร็จรูป
×