ประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
วันนี้ ( 18 ก.ย. 66 ) เวลา 09.30 น. นายธนพล บัวทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้บริหารเทศบาลได้แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 ให้ที่ประชุมทราบ และที่ประชุมได้เห็นชอบและอนุมัติญัตติดังนี้ 1. อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)

2. อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)

3. อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยประชาร่วมใจ 1 ซอยประชาร่วมใจ 4 และซอยหนองชุมแสง หมู่ที่ 4 ตำบลควนลัง (กองช่าง)

4. อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไพศาลอุทิศ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (กองช่าง)

5. อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล)

6. อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (กองการเจ้าหน้าที่) 
เว็บสำเร็จรูป
×