ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกวันที่ 15 กันยายน 2566 นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุ จังหวัดสตูล กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก โดยมี นางสาวอาบทิพย์ เพ็ชรสกุล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข และเจ้าหน้าทีจากศูนย์บริการฯบรรยายความรู้แนวทางการดำเนินงานศูนย์เวลเนส ของศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข เทศบาลนครหาดใหญ่

 
เว็บสำเร็จรูป
×