เทศบาลเมืองควนลังจัดอบรมโครงการอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร

เทศบาลเมืองควนลังจัดอบรมโครงการอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร
-------------------------------------------------------------------
         วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2567 ) เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร (ผู้ปรุง/ผู้เสิร์ฟ) โครงการอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองควนลัง ปีงบประมาณ 2567 และมีนายทนงศักดิ์ อักษรสวัสด์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมส้มโอหอมควนลัง ชั้น 5 เทศบาลเมืองควนลัง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สัมผัสอาหารเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว
         สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง ประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อพัฒนายกระดับร้านอาหารและร้านอาหารแผงลอย พัฒนาเข้าสู่ข้อกำหนดตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลควนลัง ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พร้อมทั้งได้มาตรฐานตามเกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน” (SAN) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนายกระดับร้านอาหารและแผงลอยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 และเพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการตลาดได้มีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร โดยมีนางสาวอิสริยา อักษรชื่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง หลักการและมาตรการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร และการใช้กัญญาหรือกัญชงในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัยและการสาธิตและฝึกปฏิบัตินายเดชา ดีกาญจน์กล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอหาดใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร และภายหลังการอบรมจะมีการออกตรวจประเมินร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและทำแบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมโครงการนี้ต่อไป
 
เว็บสำเร็จรูป
×