จนท.ของรัฐในพื้นที่จชต. รับประกาศนียบัตร หลังผ่านอบรมหลักสูตร สปชต. รุ่น 2 เตรียมนำความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบราชการ


จนท.ของรัฐในพื้นที่จชต. รับประกาศนียบัตร หลังผ่านอบรมหลักสูตร สปชต. รุ่น 2 เตรียมนำความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบราชการ

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2565) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับประกาศนียบัตร ภายใต้กิจกรรมอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” (สปชต.) รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการนี้นายอำนวย ศรีระแก้ว กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวเร่ง ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง สำหรับในการจัดทำหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรนำร่องที่มีความสำคัญ เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนัก และเข้าใจ ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี พร้อมๆ กับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ภาวะการเปลี่ยนของโลก สุดท้ายนี้ขอให้นำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

ทั้งนี้กิจกรรมอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้”(สปชต.) เป็นการนำบุคลากรภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้มีศักยภาพสูง จำนวน 50 คน ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีและการนำเสนองาน พร้อมทั้งการเรียนรู้วิธีคิดและองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ โดยมีวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะ ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปsouthhotnews.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×