เทศบาลเมืองควนลังจัดกิจกรรม KICK OFF รณรงค์การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมกัน ทั้งจังหวัดสงขลา

                                     เทศบาลเมืองควนลังจัดกิจกรรม KICK OFF รณรงค์การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมกัน ทั้งจังหวัดสงขลา                                                                                                  
                           -----------------------------------------                                 

 วันนี้ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๕.๐๐ น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม KICK Off รณรงค์การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมกันทั้งจังหวัดสงขลา โดยมีว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์  
ศรีอ่อน รองปลัดเทศบาลเมืองควนลัง นางชัญญานุช กำเหนิดผล ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล ทุกสำนัก/กอง ประธานชุมชน ประชาชนบริเวณชุมชนทุ่งเขียวหวานเข้าร่วมโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ณ สวนลุงนุ้ยป้าสาว เพื่อร่วมกันปลูกผักกินเอง โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านกิจกรรมดังกล่าว ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวในทุกครัวเรือนให้มีอาหารเพียงพอ สำหรับบริโภค เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งหากมีเพียงพอสามารถเอาไปแบ่งปัน อันจะทำให้ทุกครัวเรือนมีความมั่นคงและมีความสุข นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป
      
เว็บสำเร็จรูป
×