แม่ทัพภาคที่ 4 มอบวิทยุเครื่องแดง 120 เครื่อง แก่สมาชิกเครือข่าย (วิทยุเครื่องแดง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมขอบคุณในพลังจิตอาสาที่ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย📌 แม่ทัพภาคที่ 4 มอบวิทยุเครื่องแดง 120 เครื่อง แก่สมาชิกเครือข่าย (วิทยุเครื่องแดง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมขอบคุณในพลังจิตอาสาที่ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
✍️ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฐมภาคย์ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน (วิทยุเครื่องแดง) ”ศูนย์มณโฑ“ ศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง โดยมณฑลทหารบกที่ 42  จัดขึ้น เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันพูดคุยเสนอแนะข้อขัดข้องปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อการปฎิบัติงาน พร้อมร่วมกันหาทางออก และร่วมกันปรับปรุงเพื่อให้เครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน (วิทยุเครื่องแดง) มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการสังเกตการณ์สิ่งผิดปกติเหตุต้องสงสัย และการรายงานรวมถึงการใช้วิทยุเครื่องแดง ในการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน (วิทยุเครื่องแดง) ร่วม ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมครั้งนี้
👉 โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบวิทยุเครื่องแดงให้กับสมาชิกวิทยุเครื่องแดงที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมและผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ จำนวน 120 เครื่อง พร้อมมอบแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานและให้กำลังใจ แก่เครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน(วิทยุเครื่องแดง)ในครั้งนี้อีกด้วย
👤 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ได้กล่าวขอบคุณเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน(วิทยุเครื่องแดง) ซึ่งนับวันยิ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในทุกปี นั้นเป็นเพราะทุกคนมีจิตอาสามีจิตสาธารณะเสียสละเวลามาช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลเมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองเศรษฐกิจที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ร่วมกันระดมสรรพกำลังทุกส่วนมาร่วมกันดูแล หนึ่งในนั้นคือสมาชิกวิทยุเครื่องแดงที่ช่วยดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย สร้างความมั่นใจต่อนักเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น  และวันนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจให้ร่วมกันจัดหางบประมาณทุนทรัพย์ในการจัดซื้อวิทยุเครื่องแดงเพื่อนำมามอบให้กับสมาชิกที่ยังไม่มีวิทยุเครื่องแดงในการแจ้งเหตุต่างๆ ในนามแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งรับผิดชอบดูแล 14 จังหวัดภาคใต้ ที่อยากให้ทุกจังหวัดเกิดความปลอดภัย เช่นเมืองหาดใหญ่ หากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจะส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซาประชาชนขาดรายได้ ซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เห็นได้จากความร่วมมือในครั้งนี้ที่ทุกฝ่ายมาร่วมกันอบรมในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อนำความรู้และสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย ด้วยการช่วยเป็นหูเป็นตาสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตมั่นคงต่อไป 
🎯 สำหรับ เครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน (วิทยุเครื่องแดง) ”ศูนย์มณโฑ“ ศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นเครือข่ายความร่วมมือของฝ่ายความมั่นคงร่วมกับภาคประชาชน ภาคเอกชน และนักธุรกิจในพื้นที่ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะป้องกันการก่อเหตุรุนแรง และการก่อความไม่สงบต่อชุมชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวซึ่งหากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้ว จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงในทุกด้าน ทำหน้าที่คอยดูแลสอดส่องดูแลพื้นที่ของตนเองเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองด้วยความรวดเร็วและทันเวลา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาความมั่นคงอื่น ๆ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักท่องเที่ยว และประชาชนโดยทั่วไป
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
www.109- news.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×