👉✅รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการอาชีพจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการพัฒนาแรงงานในจังหวัด(24 ก.พ. 65) ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสงขลา (กพร.ปจ.) โดยมีนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการอาชีพจังหวัดสงขลา หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

 โดยที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้รับการจัดสรรเป้าหมายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 53,060 คน หน่วยงานดำเนินการเอง 3,060 คน ผลการดำเนินงาน 1,402 คน คิดเป็นร้อยละ 45.82 และสถานประกอบกิจการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จำนวน 50,000 คน ผลการดำเนินงาน 20,684 คน คิดเป็นร้อยละ 41.37 และได้พิจารณาผลการสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามอุตสาหกรรมหลักที่เป็นจุดเน้นจังหวัดสงขลา ใน 4 อุตสาหกรรมหลัก และ 1 อุตสาหกรรมรอง ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ อาหารทะเลแช่แข็ง 2. อุตสาหกรรมยาง และไม้ยางพารา/อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (รวมถึงด้านการตลาดออนไลน์) 4. กลุ่มธุรกิจการขนส่ง สถานที่จัดเก็บสินค้า และการคมนาคม
และ 5. อุตสาหกรรมอื่นๆ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โดยกลุ่มงานแผนงานและประเมินผลได้ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจความต้องการแรงงานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาฝีมือแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปยังสถานประกอบกิจการในจังหวัดสงขลา ผลสรุปว่า ตำแหน่งที่ต้องการในสถานประกอบกิจการคือ ผู้จัดการฝ่าย/แผนกหัวหน้าฝ่าย/แผนกวิศวกร ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซุปเปอร์ไวเซอร์ และความต้องการฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและพัฒนาด้านภาษาต่างๆ จำนวน 28 แห่ง 890 คน แบ่งเป็นด้านภาษาต่างประเทศ จำนวน 171 คน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 235 คน ด้านทักษะฝีมือแรงงาน (ช่าง) และหลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน 150 คน ด้านการบริหารจัดการ/พฤติกรรมในการทำงาน จำนวน 88 คน และด้านอื่นๆ จำนวน 246 คน  ทั้งนี้ ได้ร่วมกันหารือการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการส่งเสริมสถานประกอบกิจการและองค์กรในภาคเอกชนของจังหวัด ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานและการฝึกอาชีพของจังหวัด ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่จะทำให้แรงงานมีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้แรงงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง แรงงานสามารถสร้างขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อประสิทธิภาพในการวางแผนการพัฒนากำลังคนของจังหวัดต่อไป
ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 ก.พ. 2565 #ชูประเด็นข่าวภาคใต้
 
เว็บสำเร็จรูป
×